• 3 سال پیش

  • 305

  • 00:00

این همه عجله برای چی؟

سفر زندگی
0
0
0

این همه عجله برای چی؟

سفر زندگی
  • 00:00

  • 305

  • 3 سال پیش

توضیحات
اغلب ما مردم ایرانی در هر کاری عجله داریم. سپیده شدن از هواپیما، از خانه بیرون رفتن، برگشت به خانه، رانندگی و ... براستی چرا؟

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads