• 1 ماه پیش

  • 104

  • 11:58

قفسه بایگانی داستان کوتاهی از ویکتور ژیودیس برگردان رامین شهروند

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

قفسه بایگانی داستان کوتاهی از ویکتور ژیودیس برگردان رامین شهروند

هنر و زندگی شهرزاد
  • 11:58

  • 104

  • 1 ماه پیش

توضیحات

داستان کوتاه

 «قفسهٔ بایگانی»

https://t.me/ShahrzadArtandLife/1517

از ویکتور ژیودیس نویسنده‌ٔ معاصر برزیلی 

Victor Giudice 1934 – 1997

http://victorgiudice.com/ingles/home.html


برگردان رامین شهروند

برگرفته از کتاب‌جمعهبه روایت #شهرزادفتوحی

تنظیم از #مجتبی_میر‌سمیعی 


Shahrzad Art&Life

@shahrzadartandlife


با صدای
شهرزادفتوحی
شهرزادقصه‌گو
هنرو‌زندگی‌شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز