• 2 ماه پیش

  • 140

  • 07:00

هزار و یک شب ۷۰۲ هفتصد و دوم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

هزار و یک شب ۷۰۲ هفتصد و دوم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:00

  • 140

  • 2 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب هفتصد و دوم ۷۰۲

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش

بازگو که چه حیلت کرده‌ای؟ 

به چهار تن چهار حیلت کرده‌ام، زنِ امیر‌حسن و بازرگان‌زاده و صبّاغ و هیزم‌فروش را حیلت کرده همه چیزهای ایشان را به دراز‌گوش هیزم‌فروش بار کرده آورده‌ام. 

مگر در این شهر زندگانی نخواهی کرد که زن ِ امیر‌حسن را برهنه کرده‌ای؟ 

من از هیچ‌کدام باک ندارم مگر از هیزم‌فروش که او مرا می‌شناسد. 


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو...

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب از ابتدای داستان بشنوید

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز