• 3 ماه پیش

  • 71

  • 04:16

هزار و یک شب ۶۹۴ ششصد و نود و چهارم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۹۴ ششصد و نود و چهارم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 04:16

  • 71

  • 3 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و نود و چهارم ۶۹۴


حکایت ضمرة بن مغیره 

ـ‌ من به کسی عشق دارم که انصاف نمی‌کند و کسی را می‌خواهم که او مرا نمی‌خواهد. 

ـــ آیا در روی زمین کسی هست که تو او را بخواهی و او تو را نخواهد؟ 


تصویر را تصور کن!


بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو...

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...


هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 


باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان


هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب از ابتدای داستان بشنوید

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز