• 4 ماه پیش

  • 142

  • 07:11

هزار و یک شب ۶۸۶ ششصد و هشتاد و ششم قصه‌گو شهرزادفتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۸۶ ششصد و هشتاد و ششم قصه‌گو شهرزادفتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:11

  • 142

  • 4 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هشتاد و ششم ۶۸۶

حکایت هارو‌ن‌الرشید و دخترک

حکایت شعر سه دختر


و نقل دو بیت عنصری از زبان دخترک 

صنعت جناس

فغان از آن دو سیه زلف و غمزگان که همی

بدین زرِه ببُری و بدان ز رَه ببَری


صنعت قلب

به‌گنج اندرش ساخته خواسته

به‌جنگ اندرش لشکر آراسته


و بیت سوم

صنعت تضاد 

از آبدار خنجر آتشفشان تو

چون باد گشته دشمن ملک تو خاکسار


که دیگر خلیفه نمی‌تواند به دختر بگوید «مسروق است» و آن را «سرقت کرده‌ای» و مغلوب می‌شود... 


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز