• 4 ماه پیش

  • 128

  • 14:05

هزار و یک شب ۶۸۱ ششصد و هشتاد و یکم قصه‌گو شهرزاد فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۸۱ ششصد و هشتاد و یکم قصه‌گو شهرزاد فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 14:05

  • 128

  • 4 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هشتاد و یکم ۶۸۱

 حکایت عبدالله‌ بن‌ معمر‌ قیسی

بدانید که او به مصیبت عشق گرفتار آمده ...

🕯️

خادمان فرود آمدند و طعام‌ها بگستردند. ما گفتیم طعام تو نخواهیم چشید تا حاجت ما برآری. 

--حاجت شما چیست؟

--دختر خود را به عتبه‌بن‌منذر تزویج کن. 

--ای برادران دختری که شما او را خواستگاری می‌کنید کار او با خود است.

🕯️

«ما از بهر ایشان یک قبر بکندیم و ایشان را در یک جا به خاک سپردیم». 

«به سوی قبر عتبه بیامدم و در آنجا درختی بلند یافتم، برگ‌های سرخ و زرد و سبز داشت. از ساکنان آن زمین پرسیدم که این درخت چه نام دارد؟ گفتند این را شجرالعروسین (درخت عروس‌و‌داماد) گویند».


...

کشته و مرده به پیشت ای قمر

به که شاه زندگان جای دگر

آزمودم من هزاران بار بیش

بی تو شیرین می‌نبینم عیش خویش

دفتر سوّم مثنوی مولوی


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز