• 4 ماه پیش

  • 127

  • 06:53

هزار و یک شب ۶۸۸ ششصد و هشتاد و هشتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۸۸ ششصد و هشتاد و هشتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 06:53

  • 127

  • 4 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هشتاد و هشتم ۶۸۸

حکایت منادمت شیطان

 با ابراهیم موصلی

حکایت عاشق محروم 

آب حیات من است خاک سر کوی دوست

گر دو جهان خرمی‌ست ما و غم روی دوست


ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار

فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست


...

هر غزلم نامه‌ای‌ست صورت حالی در او

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست

#سعدی


من در کار او به فکرت اندر شدم که ناگاه از یک سوی خانه آوازی برآمد:

 هراس مکن که من ابلیس بودم که امروز ندیم تو گشتم. 


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...


هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز