• 4 ماه پیش

  • 160

  • 06:15

هزار و یک شب ۶۸۹ ششصد و هشتاد و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۸۹ ششصد و هشتاد و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 06:15

  • 160

  • 4 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و هشتاد و نهم  ۶۸۹

حکایت عاشق محروم 

آتشی بیفروخت و به خیمه اندر آمد و سیخ‌های نظیف و نمکی سفید برداشته از آن گوشت پاره پاره می‌برید و در آتش پخته به من همی‌داد... 


شب فراق نخواهم دواج دیبا را

که شب دراز بود خوابگاه تنها را


ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند

که احتمال نماندست ناشکیبا را

#سعدیدانستم که آن پسر عاشق است و عاشق را نمی‌شناسد مگر کسی که طعم عشق چشیده باشد...


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو...

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز