• 3 ماه پیش

  • 100

  • 05:52

هزار و یک شب ۶۹۲ ششصد و نود و دوم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۹۲ ششصد و نود و دوم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 05:52

  • 100

  • 3 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشانشب ششصد و نود و دوم  ۶۹۲

حکایت اعرابی و مروان حَکَم


ـ به شکایت آمده‌ام و پناه به تو آورده‌ام.خدا‌ترس را بر رعیت گمار

که معمار ملک است پرهیزکار

ریاست به دست کسانی خطاست

که از دست‌شان دست‌ها بر خداست

سرِ گرگ باید هم اول برید

نه چون گوسفندان مردم درید

#سعدی


تصویر را تصور کن!


بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو...

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 


باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان


هنر و زندگی شهرزاد

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز