• 2 ماه پیش

  • 146

  • 05:29

هزار و یک شب ۶۹۹ ششصد و نود و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۶۹۹ ششصد و نود و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 05:29

  • 146

  • 2 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب ششصد و نود و نهم  ۶۹۹

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش

در حال دلیله برخاسته نقابی بر رخ بیاویخت و جامه‌ی فقرا و صوفیان در‌پوشید و جبّه‌ی پشمین در‌بر‌کرد و مِنطقه‌ی عریض بر میان بست و ابریقی برداشته پر از آب کرد و سه دینار زر در دهان ابریق بگذاشت و دهان ابریق را ببست و سبحه‌ی هزار‌دانه از گردن آویخت و علمی را که کلاله‌های سرخ و زرد داشت گرفته بیرون آمد. 

تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب از ابتدای داستان بشنوید

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
شهرزادقصه‌گو
هنرو‌زندگی‌شهرزاد

رده سنی
محتوای تمیز