• 1 ماه پیش

  • 98

  • 08:01

هزار و یک شب ۷۰۸ هفتصد و هشتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۷۰۸ هفتصد و هشتم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 08:01

  • 98

  • 1 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب هفتصد و هشتم ۷۰۸

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش

حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

کاروانسرایی سه در ساخته بود و چهل تن غلامان و چهل تن سگ ِ شیر‌گیر به پاسبانی آنجا گماشته بودند...

با علی زیبق حیلت‌ها می‌باختند و دام‌ها به وی می‌گستردند و چنان می‌پنداشتند که علی در دام خواهد افتاد ولی علی از آن دام می‌گریخت چنانچه زیبق همی‌گریزد و بدین‌سبب او را زیبق (سیماب، جیوه) لقب کردند. 

تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب بشنوید

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز