• 1 ماه پیش

  • 159

  • 09:27

هزار و یک شب ۷۰۵ هفتصد و پنجم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

هزار و یک شب ۷۰۵ هفتصد و پنجم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 09:27

  • 159

  • 1 ماه پیش

توضیحات

همراه‌شو


بنیوش


بنوش


بنوشان


شب هفتصد و پنجم ۷۰۵


حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش


حیلتی به کار برده هزار دینار از زن والی بگرفتم و هیزم‌فروش و یهودی و صباغ و بازرگان‌زاده و دلاک را به وی بفروختم. 


بنشین این که کرده‌ای بس است.


«فَما کُل مَرّه تسلم الجرة»


کوزه پیوسته از آب سالم در نیاید


و می‌بینم که چگونه در مسیر تاریخی حیله‌ها نتیجه‌داده است و نیرنگ‌بازان و شیادان مدام بر صدر نشسته‌اند و شرافت در مسیر انقراض جاری است. 


تصویر را تصور کن!


بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو


 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش


هزار و یک شب


ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی


قصّه‌گو #شهرزادفتوحی


 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 


باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود


باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد


 در دریا‌های توفانی این جهان


هنر و زندگی شهرزاد


در یوتیوب بشنوید


https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0


#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب


Shahrzad Art&Life 


@ShahrzadArtandLife 


مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:


@ShahrzadFotouhiبا صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز