• 7 سال پیش

  • 57

  • 12:52
  • 12:52

  • 57

  • 7 سال پیش

توضیحات
نوازیدن به این معنی است که به کسی نوازش بدهید و از کسی نوازش بگیرید. نوازش کردن تنها مخصوص روابط زناشویی هم نیست. در مراحل مختلف ازدواج باید نوازیدن وجود داشته باشد. هم زن و هم مرد به نوازیدن احتیاج دارند. اما شاید توقعات آنها از نوازیدن متفاوت باشد. دو منبع نوازیدن وجود دارد: والد نوازشگر و کودک نوازشگر. انواع نوازش هم متفاوت هستند برای آشنایی بیشتر با آنها و شعله ور کردن آتش عشق و محبت در زندگی زناشویی از شما دعوت می شود به این پادکست توجه کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads