• 7 سال پیش

  • 60

  • 14:34
  • 14:34

  • 60

  • 7 سال پیش

توضیحات
وقتی درخواستی از همسر خود دارید موفقیت و یا شکست در رسیدن به آن خواسته در گرو نحوه پرسش شماست. شاید شما گاهی ناشیانه پرسش می کنید و در هنگام پرسش زمان، مکان و حالات همسر خود را در نظر نمیگیرید. شما وظیفه دارید مانند یک "کودک هوشمند" پرسش کنید و اگر نتیجه نگرفتید از خود سیوال کنید که " لحن و نحوه سوال شما چگونه بوده است؟" این هم لازم نیست که همیشه با همسر خود بالغانه رفتار کنید. به ناخودآگاه خود پیام بدهید که به جای تبدیل شدن به یک کودک نادان، هوشمندانه عمل کند. برای آگاهی بیشتر از نحوه عمل بالغانه به این پادکست گوش دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads