• 7 سال پیش

  • 192

  • 10:23
  • 10:23

  • 192

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست در مورد گذر از مرز خودخواهی صحبت می شود. اینکه چگونه زن و مرد با هم یکی شوند و به وحدت وجود دست پیدا کنند. سیوال این است که کدام همسران وحدت وجود را رعایت نمی کنند؟ در ادبیات TA زن وشوهر می توانند کودکانه، بالغانه و یا عاقلانه با وحدت وجود روبرو شوند. یکی بودن و یگانه بودن چه هست و چه لزومی دارد؟ در روابط بالغانه، دست آوردها و شکست ها دو نفره هستند. برای آشنایی با انواع مختلف رویکرد و راهکارهای رسیدن به یگانگی و وحدت وجود به این پادکست توجه کنید.

با صدای
علی شمیسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads