• 12:52

  • 115

  • 8 سال پیش

توضیحات
در هر ازدواج سه محور اعتماد، احترام و اطمینان وجود دارد. در صورت از دست رفتن اعتماد، سوء ظن و بدبینی جایگزین اعتماد می شود و باعث ایجاد فاصله و از بین رفتن صمیمیت می شود. ریشه بسیاری از دعواهای زناشویی در عدم اعتماد است و منجر به دلشوره و نگرانی می شود. نکته جالب این است که خواستگاه اعتماد در روابط را می توان در کودک، بالغ و یا والد جستجو کرد. در رویکرد کودکانه همسر بی هیچ قید و شرطی به طرف مقابل خود اعتماد دارد. اما رویکرد صحیح کدام است؟ برای دستیابی به راهکارهایی برای دستیابی و حفظ اعتماد در روابط زناشویی به توصیه های دکتر علی شمیسا گوش دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads