• 12:56

  • 34

  • 7 سال پیش

توضیحات
باران رحمت الهی می بارد ولی این شما هستید که می توانید با یک انگشت دانه، یک سطل یا ظرفی بزرگتر و یا کوچکتر از رحمت خداوند بهرمند شوید. همسران تنگ نظر خوشی و خوبی دیگران را نمی خواهند و در نتیجه خوش قلبی خود را از دست می دهند. در ادبیات عامه افراد تنگ نظر بدخواه دیگران شناخته می شوند و در نتیجه فرصت های طلایی زندگی را از دست می دهند. باید دانست که والد شما تنگ نظر است و این در حالیست که بالغ شما بلند نظر است و به قانون برد-برد اعتقاد دارد. کودک درون شما هم احساسات قشنگ و عاشقانه ای دارد که با دید تنگ نظرانه در تضاد است.

با صدای
علی شمیسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads