• 8 سال پیش

  • 158

  • 12:37

خیال بافی های بیمارگون

روان‌شنـــــاسی گـویــــــــا
18
18
0

خیال بافی های بیمارگون

روان‌شنـــــاسی گـویــــــــا
  • 12:37

  • 158

  • 8 سال پیش

توضیحات
بلندپروازیها گاهی اوقات به فانتزی های بیمارگون تبدیل می شوند. در این شرایط ممکن است آرزوها با مکانیسم دفاعی همراه شوند و به رفتارهای عصبی منجر شوند. باید آرزوها را غربال کنیم تا درصورت نرسیدن به آنها دچار سرخوردگی نشویم. برای پرهیز از خیال بافی بیمارگونه به خاطر داشته باشید که والد شما اساسا آرمان گراست و اگر والد و کودک درون شما دست به دست هم بدهند زندگی شما سرشار از لذت می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads