• 7 ماه پیش

  • 909

  • 18:57

تماس29-زمان کنده یا تند؟

گوشی دستته
14
توضیحات

این هفته سریع بین کارام زنگ زدم تا چیزای جدیدی که درباره رابطه بین گذر زمان و حس و کاری که از مغزمون میکشیم،خوندم رو بهت بگم! برای خودم باحال بود زیاد
با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها