• 7 ماه پیش

  • 886

  • 17:44

تماس26-کرده ونکرده

گوشی دستته
7
توضیحات

این هفته بهت زنگ زدم تا درباره یه موضوع خیلی جالب مغز و مکانیزم تصمیم گیریش بهت بگم که نقش خیلی مهمی تو لذت بردن یا نبردن ما از زندگی داره امروز باهم یه مقاله هم درباره روانشناسی اغوا خوندیمبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها