• 9 ماه پیش

  • 1.4K

  • 19:03

تماس 21-شروع سخته!

گوشی دستته
40
توضیحات

این هفته باهات تماس گرفتم تا از نچسب و سنگین بودن شروع سال تحصیلی و جشن نیکوکاری بچگیام برات تعریف کنم نمیدونم چیشد که رسیدیم به سختی شروع کردن و نیوتن و ارنست همینگوی با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها