• 11 ماه پیش

  • 1.4K

  • 18:59

تماس 14-فضایی هارو انگول نکنیم!

گوشی دستته
38
توضیحات

امروز بهت زنگ زدم تا درباره اینکه بلاخره آدم فضایی ها وجود دارند یا ما تنهاییم با هم حرف بزنیم لا به لای حرفامون درباره همه پیام هایی که در طول تاریخ بشر برای آدم فضایی ها فرستاده و دورترین چیزی که ما ساختیم و توی فضا رها شده و کلی خزعبل فضایی دیگه حرف زدیم.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها