• 1 سال پیش

  • 1.5K

  • 19:53

تماس 9-گیر افتادگان بینابینی!!

گوشی دستته
18
توضیحات

این هفته بهت زنگ زدم تا فقط سوال بپرسم،چون حس میکنم ما وسط تونل ندونستن به دونستن گیر کردیم و خیلی جاها نمیدنیم که واقعا چی درسته از صبحانه خوردن تا چراغ خواب ماری کوری باهات حرف زدم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها