• 1 سال پیش

  • 1.6K

  • 17:16

تماس 7-امتحانات آخر الزمانی!

گوشی دستته
16
توضیحات

بهت زنگ زدم تا درباره اینکه آیا واقعا از نظر علم میشه دنیا و ما و این کره تو یه شب تموم شیم ، که نمیدونم چی شد رسیدم به بدبختیای شبای امتحان ریاضیم!!


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads