• 1 سال پیش

  • 1.4K

  • 16:47

تماس 11-حموم عمومی میان کهکشانی!

گوشی دستته
15
توضیحات

این هفته بهت زنگ زدم تا درباره سختی های حموم رفتن بگم ، به خودمون اومدیم دیدیم تو لایه های تمدن های سطح بالاتر کهکشان گیر افتادیم!


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها