• 6 ماه پیش

  • 19

  • 01:00:29

فضای تنفس مارکتینگ و دلایل عدم کارایی آن در ایران

ایران کارآفرین
0
0
0

فضای تنفس مارکتینگ و دلایل عدم کارایی آن در ایران

ایران کارآفرین
  • 01:00:29

  • 19

  • 6 ماه پیش

توضیحات

قسمت دوم از مجموعه جلسات مهبا


با صدای
دکتر پرویز ویسی
دکتر سعید عبدی بوسجین

رده سنی
محتوای تمیز