• 6 سال پیش

  • 47

  • 10:35

قمر در عقرب چیست و چه کارهایی را در آن زمان باید ترک کرد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

قمر در عقرب چیست و چه کارهایی را در آن زمان باید ترک کرد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 10:35

  • 47

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads