• 6 سال پیش

  • 51

  • 07:08

آیا کسی که در جستجوی همسر موقت بوده ولی نیافته، ثواب ازدواج موقت دارد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا کسی که در جستجوی همسر موقت بوده ولی نیافته، ثواب ازدواج موقت دارد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 07:08

  • 51

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads