• 6 سال پیش

  • 43

  • 10:14

توجه به فانی بودن دنیا، بهترین واعظ است.

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

توجه به فانی بودن دنیا، بهترین واعظ است.

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 10:14

  • 43

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads