• 6 سال پیش

  • 44

  • 16:24

چگونه اطلاعات خود را تبدیل به باور کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
1
1
0

چگونه اطلاعات خود را تبدیل به باور کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 16:24

  • 44

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads