• 6 سال پیش

  • 32

  • 09:40

اشکال بر افزودن کلمه‌ای به قاعده‌ی نظری.

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

اشکال بر افزودن کلمه‌ای به قاعده‌ی نظری.

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 09:40

  • 32

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads