• 5 سال پیش

  • 23

  • 04:03

آیا در استجماع قواعد و قوانین، به مقدم یا موخر بودن کلمات، اهمیت داده شده است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا در استجماع قواعد و قوانین، به مقدم یا موخر بودن کلمات، اهمیت داده شده است؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 04:03

  • 23

  • 5 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads