• 6 سال پیش

  • 43

  • 32:13

نقدی بر رباعی مشهور «آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند».

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

نقدی بر رباعی مشهور «آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند».

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 32:13

  • 43

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads