• 6 ماه پیش

  • 562

  • 04:04

متن‌های بی نقطه استاد سحاب

سفر زندگی
0
0
0

متن‌های بی نقطه استاد سحاب

سفر زندگی
  • 04:04

  • 562

  • 6 ماه پیش

توضیحات

آنچه را که ما امروزه به راحتی در شکل کتاب‌های چاپی مطالعه می‌کنیم، گاه به سختی توسط افراد دلسوز تهیه و آماده شده است‌ خاطره‌ای از گفتگو با استاد محمدرضا سحاب در خصوص گردآوری منابع علمی توسط پدربزرگ ایشان را گوش کنید


shenoto-ads
shenoto-ads