• 1 سال پیش

  • 34

  • 01:37:32

چگونه علم دوستی در تمدن اسلامی برساخته شد

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

چگونه علم دوستی در تمدن اسلامی برساخته شد

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:37:32

  • 34

  • 1 سال پیش

توضیحات

آیا ایدئولوژی علم‌دوستی در قرون سوم و چهارم هجری مستقیما در آیات و روایات اسلامی ریشه داشت یا عوامل سیاسی و اجتماعی در برساخت آن نقش داشت؟

چگونه علوم یونانی که در محیط مذهبی بسیار متفاوتی با تمدن اسلامی پرورش یافته بود، در بستر این تمدن ریشه دواند و بهترین بستر برای جذب و توسعه‌اش را در این محیط پیدا کرد؟


مطالعۀ بیشتر

کتاب اندیشۀ یونانی، فرهنگ اسلامی. نوشتۀ دیمیتری گوتاس. نشر فرزان روز

http://farzanpublishers.com/index.php/search/product/view/5/150


میزگرد مرکز علم و الهیات دانشگاه شهید بهشتی با عنوان:

✔️نقش دین در تکوین علم دوره طلایی تمدن اسلامی 

اعضای میزگرد:

🎙دکتر امیر احسان کرباسی زاده (گروه فلسفه دانشگاه اصفهان )؛

🎙دکتر امیر محمد گمینی (پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران)؛

🎙دکتر ابوتراب یغمایی:مدیر جلسه (پژوهشکده مطالعات بنیادین علم وفناوری دانشگاه شهیدبهشتی ).


#پژوهشکدهمطالعاتبنیادینعلمو_فناوری؛


با صدای
امیرمحمد گمینی
امیراحسان کرباسی زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads