• 1 سال پیش

  • 15

  • 01:17:05

تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

تحریف ایدئولوژیک تاریخ علم

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:17:05

  • 15

  • 1 سال پیش

توضیحات

گالیله تجربه‌گرا بود یا عقل‌گرا؟


چگونه دیدگاه‌های ایدئولوژیک سنت‌گرا یا نوگرا باعث تحریف تاریخ علم

می‌شوند.


یک جلسۀ مستقل از کلاس روش‌تحقیق دانشجویان تاریخ علم دانشگاه تهران

بر اساس فصل یازدهم کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علم

نوشتۀ هلگه کراگ، انتشارات سمت


https://www.adinehbook.com/gp/product/600020342X


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads