• 9 ماه پیش

  • 13

  • 01:27
شما می دونید نسل z به چه کسانی گفته می شود؟

شما می دونید نسل z به چه کسانی گفته می شود؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
شما می دونید نسل z به چه کسانی گفته می شود؟
  • 01:27

  • 13

  • 9 ماه پیش

شما می دونید نسل z به چه کسانی گفته می شود؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0

توضیحات
نسل z چه کسانی هستند ؟ و چه ویژگی هایی دارند؟

shenoto-ads
shenoto-ads