• 2 سال پیش

  • 50

  • 01:49

ری کراک (Ray Kroc) رئیس افسانه ای مک دونالد

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

ری کراک (Ray Kroc) رئیس افسانه ای مک دونالد

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:49

  • 50

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - با بزرگان تاریخ در رادیو دانشگاه گلرنگ ، ری کراک (Ray Kroc) رئیس افسانه ای مک دونالد

shenoto-ads
shenoto-ads