• 2 سال پیش

  • 23

  • 04:18

تفاوتهای میان یک کارمند ویک کارآفرین چیست ؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

تفاوتهای میان یک کارمند ویک کارآفرین چیست ؟

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 04:18

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - آیا آرزو دارید که با سخت کوشی و خطرپذیری ایده بزرگی را بپرورانید و محصولی یا خدماتی را روانه بازار کنید؟ یا اینکه ترجیح میدهید در طول دوران زندگی درآمد ثابتی داشته باشید؟ تفاوت های میان کسی که ذهنی کارآفرین دارد و کسی که برای دیگران کار کردن را مقدم می داند، مهم و تعیین کننده است و به خصوص اگر درسالهای نخستین ورود به بازار کار بتوانید با خواسته درونی خود آشنا شوید بهتر می توانید برای آینده خود تصمیم گیری کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads