• 2 سال پیش

  • 31

  • 09:18

دوره آموزشی MBA فروش آنلاین از نگاه مسئول کالج فروش دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

دوره آموزشی MBA فروش آنلاین از نگاه مسئول کالج فروش دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 09:18

  • 31

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در کالج فروش تمرکزمان بردوره هایی است که بتوانند روی فروش ما موثر باشند ، منشأ اثر بوده وموجب تغییرات بزرگی شوند ونیز کاربردی باشند .یکی از بهترین دوره هایی که در تدارک ثبت نام وآغاز آن هستیم ، دوره MBA فروش آنلاین است .

shenoto-ads
shenoto-ads