• 3 سال پیش

  • 33

  • 00:54

برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگ

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 00:54

  • 33

  • 3 سال پیش

توضیحات
به گزارش رادیو دانشگاه گلرنگ ، دوره های آموزشی غیر حضوری راهبری فروشگاه های زنجیره ای در دانشگاه گلرنگ برگزار میگردد .

shenoto-ads
shenoto-ads