• 2 سال پیش

  • 32

  • 01:03

دانشگاه گلرنگ اولین "جایزه مخترعین و مبتکرین استاد محمد کریم فضلی"

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
0
0

دانشگاه گلرنگ اولین "جایزه مخترعین و مبتکرین استاد محمد کریم فضلی"

رادیو دانشگاه گلرنگ
  • 01:03

  • 32

  • 2 سال پیش

توضیحات
دانشگاه گلرنگ اولین "جایزه مخترعین و مبتکرین استاد محمد کریم فضلی" را برگزار می کند

shenoto-ads
shenoto-ads