• 5 سال پیش

  • 37

  • 10:53
اثرگذاری در تجربه کاربری

اثرگذاری در تجربه کاربری

کنفرانس سار
1
اثرگذاری در تجربه کاربری
  • 10:53

  • 37

  • 5 سال پیش

اثرگذاری در تجربه کاربری

کنفرانس سار
1

توضیحات
کنفرانس سار زمستان - سپیده صبور، طراح تجربه و رابط کاربری راجع به عادت کردن و خو گرفتن به امور و تاثیر آن بر عملکرد کارآفرینان و کاربران توضیح می دهد.

با صدای
سپیده صبور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads