• 6 سال پیش

  • 0

  • 20:49

درباره ناسوادی

کنفرانس سار
0
0
0

درباره ناسوادی

کنفرانس سار
  • 20:49

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - کاوه فیض اللهی، روزنامه نگار علمی، جانورشناس و سردبیر فصلنامه پازن. درباره مطالعاتش راجع به آدم های بی مطالعه می گوید و توضیحاتی در مورد مطالعه می دهد و بیان می کند که چرا باید مطالعه کرد...

با صدای
کاوه فیض الهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads