• 5 سال پیش

  • 20

  • 20:49
درباره ناسوادی

درباره ناسوادی

کنفرانس سار
0
درباره ناسوادی
  • 20:49

  • 20

  • 5 سال پیش

درباره ناسوادی

کنفرانس سار
0

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - کاوه فیض اللهی، روزنامه نگار علمی، جانورشناس و سردبیر فصلنامه پازن. درباره مطالعاتش راجع به آدم های بی مطالعه می گوید و توضیحاتی در مورد مطالعه می دهد و بیان می کند که چرا باید مطالعه کرد...

با صدای
کاوه فیض الهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads