• 5 سال پیش

  • 13

  • 13:50
فسیل ها،میراثی در حال نابودی

فسیل ها،میراثی در حال نابودی

کنفرانس سار
0
فسیل ها،میراثی در حال نابودی
  • 13:50

  • 13

  • 5 سال پیش

فسیل ها،میراثی در حال نابودی

کنفرانس سار
0

توضیحات
کنفرانس سار زمستان - امیر توکلی، زمین شناس درباره آنچه دارد بر سر میراث کشور ما از فسیل ها می آید صحبت می کند.

با صدای
امیر توکلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads