• 1 سال پیش

  • 14

  • 27:02
پنجاه و هشت-  تئوری کنترل در کنترل پاندمی کوید 19

پنجاه و هشت- تئوری کنترل در کنترل پاندمی کوید 19

بیومکاترونیک
0
پنجاه و هشت-  تئوری کنترل در کنترل پاندمی کوید 19
0
0

پنجاه و هشت- تئوری کنترل در کنترل پاندمی کوید 19

بیومکاترونیک
  • 27:02

  • 14

  • 1 سال پیش

توضیحات
این پادکست در مورد اینکه چه جوری با کمک فیدبک می شود پاندمی کوید 19 را کنترل کرد منابع: https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-control-theory-can-help-control-covid19

با صدای
دکتر سمیرا سلاجقه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads