• 2 سال پیش

  • 83

  • 11:30

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 11:30

  • 83

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش به بهانه نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان

shenoto-ads
shenoto-ads