• 1 سال پیش

  • 52

  • 11:30
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش
  • 11:30

  • 52

  • 1 سال پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش به بهانه نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان

shenoto-ads
shenoto-ads