• 2 سال پیش

  • 24

  • 09:43

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 09:43

  • 24

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر خدادادی معاونت منطقه شانزده افق کوروش به بهانه افتتاح سیصدمین شعبه در این منطقه

shenoto-ads
shenoto-ads