• 2 سال پیش

  • 23

  • 07:32

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی مدیر توسعه فروش منطقه یک افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی مدیر توسعه فروش منطقه یک افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 07:32

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی مدیر توسعه فروش منطقه یک افق کوروش به بهانه رکورد ثبت فاکتور در اولین شعبه دارک استور این منطقه

shenoto-ads
shenoto-ads