• 1 سال پیش

  • 34

  • 16:20
مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی افق کوروش

مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی افق کوروش
0
0

مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 16:20

  • 34

  • 1 سال پیش

توضیحات
مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به بهانه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت

shenoto-ads
shenoto-ads